Invigning

Att invigas är att vigas in i. Ordet viga är en böjning av ordet vi i betydelsen helig plats och viga betyder att helga. Att förbereda sig för en invigning genom att delta i en cirkel kan ses som en spiral som för oss in mot invigningen, där vi helgas in i Allmoderns/Gudinnans mysterier.

En invigning är alltid viktig, oberoende av vilken kultur det handlar om, och förberedelserna oftast rigorösa. Eftersom vi lever i en kultur som saknar kontakt med naturens krafter är det extra viktigt att vara väl förberedd. Du behöver kunskap om och erfarenhet av krafterna, de andra världarna, Allmodern och naturens väsen.

Genom att delta i en cirkel ger du dig själv en känslomässig grund, där du gradvis öppnar upp och lär dig möta både dig själv och andra på ett nytt och kraftfullt sätt. En nödvändig erfarenhet för att hantera det du möter under invigningen - i dig själv och i de andra världarna.

Symbolen för Moder Jordsamfundet är förbunden med gudinnekraften i bergen, en ursprunglig urkraft. Allmodern/Gudinnan är också spinnerska och väverska. Hon spinner tiden - tråden i väven - och väver den samman. I Moder Jordsamfundet verkar vi i hennes anda bland annat genom att vi ger oss människor en möjlighet och ett utrymme att väva oss samman med naturens väsen och de fyra krafterna likväl som med Allmodern/Gudinnan och varandra. Väven av relationer som växer i cirkeln bygger på    kraft och samordning.
I de traditionella samhällena var alltid gruppens behov överordnad individens önskningar. I vårt samhälle idag sätts individens önskningar i centrum. Sällskapsdansens utveckling visar tydligt denna förändring. Från ringdans till pardans fram till dagens enskilda dans. Vi har rört oss från beroende till oberoende. Som oberoende står vi fria att göra våra egna val, utan att behöva samordna oss med en danspartner. Men i den friheten är vi också ensamma vilket gör oss både sårbara, lätta att manipulera och maktlösa mot de krafter som bygger världen på rangordning och herravälde.
Framtidsforskaren Riane Eisler menar att ett nytt förhållningssätt behöver växa fram, ett mellanberoende (interdependent) där länkningen mellan människor ger makt att skapa en livsbejakande värld. För att göra det behöver vi ta vår egen makt. I shamanens värld är makt förbundet både med yttre och inre kraft. Både häxan och aktivisten Starhawk och den politiska filosofen Hannah Arendt delar in makt i tre kategorier: makt över/herravälde, makt med/makt (makten vi har när vi handlar i samklang med varandra) och makt inom/kraft. Världen idag styrs genom herravälde och det är därför den ser ut som den gör. En livsbejakande värld kan bara skapas genom makt, makten vi har när vi handlar i samklang med varandra.
I invigningscirkeln låter vi mellanberoendet födas och växa samt lär oss använda “makt med” vilken växer sig starkare ju mer vi utvecklar vår kraft. Detta gör att vi skapar en stark cirkel och en väv av relationer som vi har med oss ut i livet efter invigningen och som fortsätter växa och vidgas i Moder Jordsamfundets ritualcirklar.

Hur det går till
Du deltar i en årscirkel som har sex helgseminarier varav fyra är månhelger och två är solhelger. Helst deltar du också i vinter- och sommarsolståndsritualer som är öppna för alla och brukar ta ca 3 timmar.
Deltagarna i årscirkeln är en blandning av personer, några utbildar sig till riuella ledare, några vill utveckla sin kraft och växa som människor och några är kvinnor som vill invigas. En del deltar för första gången, andra har gått tio cirklar. För närvarande är maxantalet sex deltagare i en cirkel.
Går man cirkeln för att invigas får man möjlighet att möta en Gudinna/Allmoder i cirkelns första svett under fröhelgen. Sen arbetar man med henne under hela året, i dans, i dramer och i resor. Man läser om henne, böcker är att föredra men man kan även hämta information på nätet.
Under året skriver man, på lösblad, ner upplevelser från resor, sina drömmar och insikter från processarbete.
Du får utskrivna artiklar som är relevanta både för din personliga process men också för förståelsen av den grund samfundet vilar på samt artiklar om väsen och Gudinnor/Allmödrar. Det du skrivit själv samt artiklarna du får samlar du i en mapp.

När det är ca 7-8 kvinnor som gått cirkel och vill invigas hålls ett förberedande seminarium i början på sommaren. Detta för att ni som invigs tillsammans ska lära känna varandra. Under detta seminarium sätter man ihop det man samlat i sin invigningsmapp till en bok.
Senare under sommaren sker själva invigningsritualen som är en dygnslång ritual där man fördjupar sin relation till krafterna och till Allmodern/Gudinnan.