Riktlinjer för utbildning till rituell ledare

Bakgrund

Moder Jordsamfundet registrerades 2003. Det finns flera anledningar till att registrera samfundet som officiellt trossamfund men en av de viktigaste är att det inte fanns något officiellt trossamfund baserad på kvinnlig kraft och Allmodern. Vi menar att det har betydelse att det i samhället finns ett officiellt samfund med denna trosinriktning. Ytterligare anledningar till att grunda ett trossamfund är dels att det behövde finnas en källa varur information om vår förhistoria och om kvinnlig andlig kraft kan spridas, dels att det behövs en samlingsorganisation för skapande av och deltagande i ritualer förbundna med naturens krafter och Allmodern. Vår viktigaste funktion är att skapa rituella sammanhang, sprida kunskap, utbilda samt fungera som nätverk.

Moder Jordsamfundet står för helhet. Allmodern föder sig själv - kosmos, jorden och allt som finns. Denna helhetssyn bildar grunden för vår världsbild. I helheten ingår det fysiska, det själsliga och det andliga. Dessa kan inte separeras utan bildar en enhet för allt liv. Eftersom vi lever i ett samhälle som ständigt separerar och polariserar medför vår tro att vi också vill förändra samhället. Vi vill skapa ett samhälle som utgår från helhetssynen. Ett samhälle där både den kvinnliga och manliga kraften i alla människor värderas, där Allmodern i alla sina olika gestalter har en självklar plats, och där kvinnor har en given stark roll i det offentliga livet.

I Moder Jordsamfundet ser vi människorna som en del av naturen på samma villkor som allt annat levande. Vi återknyter till de ursprungskulturer och till den tid när människorna såg sig som en del av alltet och levde i samklang med allt annat. Då tog människorna vad de behövde och inte mer. Vi anser inte att evolutionen är avslutad utan ser livet på jorden som en pågående skapelseprocess. För att vara del i det skapandet behöver vi vara delaktiga i det, inte kontrollera det. Dessa grundantaganden kan synas enkla och lättförståeliga men det är ett totalt paradigmskifte från konstruktionen den rådande samhällsnormen vilar på. För att kunna handla utifrån en annan värdegrund krävs en gedigen kunskap men också erfarenhet av denna.

Mål

Att kunna leda alla former av rituella cirklar och ceremonier utan färdiga mallar.

Att hela tiden på ett spontant sätt kunna följa deltagares behov och krafternas inflytande i cirkeln.

Att kunna leda cirklar så att samtliga deltagare blir delaktiga i skapandet av ritualen varvid varje cirkel formas av deltagarna och blir unik för just det tillfället och den gruppsammansättningen.

Att under cirkelarbetet stödja och vägleda deltagarna i att etablera och erfara sin egen relation till krafterna.

För att vara trygg i sin roll som rituell ledare behöver man vara i balans med sig själv och krafterna/Mödrarna. Man behöver gedigen kunskap, att ha återtagit en del av sina projektioner och vara medveten om sin egen skugga samt att kunna utöva ett tjänande ledarskap.

Utbildningen till rituell ledare består av en erfarenhetsbaserad och en teoribaserad del.

Erfarenhetsbaserad utbildning

Den erfarenhetsbaserade delen av utbildningen omfattar 400 lärarledda timmar samt 300 timmars självstudier.

Den studerande får erfara ritualers strukturer, krafterna/Mödrarna och kraftsamverkan, samt erfara hur trans, dans, drama, rytm, sång och bild - vilka är de grundstenar ritualer vilar på - formas till kraftfulla och helande verktyg i den rituella cirkeln.

Genom de erfarenheterna, kombinerade med självstudier, etableras en grundläggande kontakt med och kunskap om krafterna/Mödrarna samt kunskap om de mytiska skeenden ritualerna vilar på.

Syfte med utbildningens erfarenhetsbaserade del

Att ha erfarit och förstått hur vi i det rituella arbetet ständigt använder och relaterar till varandra, oss själva och krafterna/Mödrarna i symboliska former. Rituella redskap och ritualers former är i grunden symboler och det är symbolhandlingar vi utför i den rituella cirkeln - som är en symbol i sig. Men cirkeln och vad som övrigt ingår i ritualer och ceremonier är naturligtvis inte endast symboler i det rituella arbetet, utan också realiteter i vår fysiska och andliga verklighet.

Minst lika viktigt är det arbete och den process den studerande genomgår. Den processen ska medföra att den studerande har börjat hantera sina skuggsidor så den inte projiceras ut i cirkeln i allt för hög grad samt att den studerande utvecklar sin spontanitet och kreativitet. Att överhuvudtaget ha medvetenhet om att vi alla har en skugga, likväl som vi har kraft och kreativitet. Att vara såpass klar med sig själv att man utan problem kan sätta vad cirkeln/cirkeldeltagarna behöver och vill i centrum utan att känna att man måste hålla sig själv tillbaka för att undvika att gå in och styra för att få det på “sitt” sätt.

Att få erfara hur ett ickehierarkiskt förhållningssätt påverkar den egna kreativiteten och det egna välbefinnandet samt hur förmågan att skapa tillsammans ökar potentiellt.

Teoribaserad utbildning

Att både erfara ritualer intuitivt och känslomässigt samt ha kunskap nog att kunna tänka och reflektera kring erfarenheterna ger en fullödigare upplevelse av det rituella arbetet och en stadigare grund att stå på. När kropp, tanke, känsla och intuition vävs samman till en helhet blir jordmånen för eget växande fruktbart vilket leder till ökad förmåga att leda och handla i samklang med övriga cirkeldeltagare och krafterna/Mödrarna för att skapa livsbejakande förändringar.

Av denna anledning läggs också stor vikt vid utbildningens teoretiska del. Teorin består av ca tre terminers halvtidsstudier i t.ex. arkeologi, antropologi, etnologi, ekofilosofi, religionsvetenskap och sociologi. Det är inte nödvändigt att läsa dessa ämnen på universitet eller högskola, självstudier med adekvat litteratur som redovisas skriftligt och muntligt kan också vara ett fullgott alternativ.

Den studerande ska utifrån eget intresse skriva en uppsats, motsvarande C-nivå på högskola/universitet, som förenar teoretisk kunskap, personlig erfarenhet och känsla samt binder samman samfundets verksamhet med något/några av ovanstående ämneskunskaper.

Syftet med utbildningens teoretiska del

 • Tillägna sig kunskap i tillräcklig omfattning för att kunna sätta in samfundet i ett samhälleligt och historiskt sammanhang samt förstå samfundets kulturskapande roll.

 • Få förmåga /tillfälle att utforska och problematisera begrepp som makt, kunskap, etik samt genus utifrån ett cirkelperspektiv.

 • Få kunskap om ritualers strukturer, krafterna/Mödrarna, rituella symboler och mytologiska världsbilder.

 • Få inblick i andra kulturers världs- och livsåskådning.

 • Få fördjupad kunskap om förkristna religioner, vår europeiska förhistoria och naturbaserad andlighet.

 • Få möjlighet att sätta in den känslomässiga och praktiska erfarenheten i ett teoretiskt sammanhang och belysa denna med adekvat litteratur.

 • Med cirkeln som grund få möjlighet att finna/skapa nya teoretiska modeller för hur vi kan tolka, förstå och påverka omvärlden.

 • Få inblick i aktuell forskning i neurokognition avseende symbolarbete och trans.

 • Få teoretisk kunskap om människan

  • som en del av naturen och ett av alla djur

  • som en helhet där känsla och tanke är en enhet, där erfarenheter och idéstudier sammanfogas

 • Få kunskap om ickehierarkiskt synsätt i kulturer med naturbaserad andlighet.

Övrigt

Den studerande ska ha lett egen cirkel under handledning ca 50 timmar.

Total tidsåtgång

Med heltidsstudier tar utbildningen ca 3 år. Utbildningen är inte studiemedelberättigad vilket förmodligen innebär att de flesta kommer bedriva studierna på deltid vilket kan vara en fördel eftersom den studerande får längre tid på sig att integrera kunskaper och erfarenheter.